Praktijk Aleida 0
0
00
Privacy
    Privacy statement Praktijk Aleida Verlengde Schrans 8 8932 NN te Leeuwarden
 

Privacy Statement Natuurgeneeskundige- en Massagepraktijk Aleida van der Schaaf-Holtrop. Verlengde Schrans 8 8932 NN Leeuwarden
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daarmee is de privacybescherming in alle landen van de EU gelijk geregeld.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen, omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Privacy op de zorgnota:
 Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Naam, adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Datum van behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: natuurgeneeskundig consult of shiatsu of voetreflexologie
• De kosten van het consult

 

 


Praktijk Aleida    geneesuwlichaam@gmail.com